Terms of service

Algemene voorwaarden
Home By Roger
 
Artikel 1 – Definities
 
In deze voorwaarden zullen de volgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt:
 
1.1 Bedenktijd: betekent de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht c.q. de Overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van redenen.

1.2 Consument: betekent een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

1.4 Herroepingsrecht: betekent de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

1.6 Home by Roger: betekent de vennootschap onder firma Home by Roger B.V. gevestigd te (2288 BB) Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65793749 en BTW nummer NL09 RABO 0367734265.

1.7 Overeenkomst: betekent de overeenkomst op afstand die middels de Website wordt gesloten tussen Home by Roger en de Consument waarbij de Consument een of meerdere Producten van Home by Roger. koopt.

1.8 Persoonsgegevens: betekent alle door de Consument aan Home by Roger verstrekte gegevens.

1.9 Producten: betekent alle door Home by Roger middels de Website aan de Consument te koop aangeboden producten.

1.10 Website: betekent de door Home by Roger geëxploiteerde Website te bereiken op de domeinnaam www.homebyroger.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Home by Roger en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Home by Roger en de Consument.
 
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders c.q. vennoten van Home by Roger en alle personen die voor Home by Roger werkzaam zijn en/of door Home by Roger zijn ingeschakeld. 
 
2.3 Waar in deze algemene voorwaarden “Consument” wordt gelezen, kan ook “Handelaar” worden gelezen, behoudens voor wat betreft de Bedenktijd. Voor handelaren geldt geen Bedenktijd en bestaat geen mogelijkheid op herroeping van de Overeenkomst.
 
Artikel 3 – Producten
 
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
3.2 Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Product en of in de voorwaarden voor de aankoop van een Product kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mooi Verlichting niet.
 
3.3 Indien de voorwaarden van het Product in het nadeel van de Consument wijzigen dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 4 – Conformiteit
 
4.1 Home by Roger zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 
4.2 Home by Roger zal er voor zorgen dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de op de Website vermelde specificaties en op de datum van levering voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 
4.3 Home by Roger zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Consument in acht nemen. In het bijzonder draagt Home by Roger zorg voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Consument conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Home by Roger tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Home by Roger bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
4.5 De Consument is verplicht de Producten direct na ontvangst te controleren en om te beoordelen of deze aan de Overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de Consument onverwijld contact op te nemen met Edison by Roger, zodat deze de Producten kan vervangen.
 
Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
 
5.1 De Overeenkomst komt – onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden – tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de Website en de akkoord functie heeft aangeklikt. Het door de Consument ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Home by Roger en de Consument.
 
5.2 De Consument zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Home by Roger aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Edison by Roger worden verstrekt.
 
5.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Home by Roger zijn verstrekt, heeft Home by Roger het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 
5.4 Home by Roger kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Home by Roger op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
5.5  Home by Roger bevestigt direct na ontvangst van de benodigde informatie de aankoop van het Product en/of Producten aan de Consument.

5.6 Een Order kan tot uiterlijk 24 uur na bestelling kosteloos worden geannuleerd, doch uiterlijk tot het moment dat de Consument een verzendbevestiging heeft ontvangen.
 
5.7 De Producten worden geleverd op het door de Consument aangegeven adres. Onjuistheden in het adres komen voor rekening en risico van de Consument. Home by Roger levert aan adressen in Nederland, België en Duitsland, niet zijnde postbussen.
 
5.8 Aan de op de Website vermelde leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde leveringstermijn betreft een indicatie. Indien de levering van het Product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd zal Home by Roger de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 
 
5.9 Home by Roger zal binnen 30 (zegge: dertig) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst het Product bij de Consument leveren. Indien Home by Roger niet in staat is om het Product binnen 30 (zegge: dertig) dagen te leveren heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 
5.10 Indien een Product niet meer leverbaar is, zal Home by Roger de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen en, voor zover mogelijk, een vervangend Product aanbieden. De Consument heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Home by Roger zal de consument terugbetalen conform artikel 9 lid 2 van deze algemene betalingsvoorwaarden. 
 
Artikel 6 – Bedenktijd
 
6.1 De Consument heeft, behoudens de in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, recht op Bedenktijd. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. Edison by Roger mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 
6.2 De in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, 
 
 6.3 De Bedenktijd is niet van toepassing op Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of wanneer het wordt aangeboden in de sale/uitverkoop. 

6.4 Volledigheidshalve geldt dat na montage van het Product de mogelijkheid tot herroeping tijdens de Bedenktijd in ieder geval komt te vervallen.

 
Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
 
7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
7.2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden, retouren worden in dergelijk geval niet door Home by Roger geaccepteerd.
 
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht
 
8.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan Home by Roger
 
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Home by Roger. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 
 8.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en (onbeschadigde) verpakking, en conform de door Home by Roger verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 
8.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 
Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping
 
9.1 Home by Roger bevestigt de melding van herroeping door de Consument per e-mail.
 
9.2 Indien de Consument binnen de Bedenktijd de Overeenkomst ontbindt en de Consument reeds voor het Product heeft betaald zal Home by Roger het bedrag dat Consument heeft betaald binnen 14 (zegge: veertien) dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.
 
9.3 Mooi Verlichting gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 
9.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Mooi Verlichting niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 – Prijs
 
10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens wettelijk voorgeschreven prijswijzigingen zoals onder meer gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
10.2 In afwijking van het vorige lid kan Home by Roger Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Edison by Roger geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 
10.3 De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
 
10.4 In voorkomende gevallen kunnen Consumenten gebruik maken van tegoedbonnen, kortingscodes of cadeau-acties bij Home by Roger. Indien gebruik wordt gemaakt van een kortingscode, tegoedbon dan maakt de Consument geen aanspraak op een mogelijk bestaande cadeau-actie. 
Wanneer er binnen een bepaalde periode een actie is op een bepaald merk, dan gelden deze niet in combinatie met andere acties en aanbiedingen en is dan ook niet geldig op reeds eerder gedane aankopen en/of bestellingen van voor deze actie.
Tegoedbonnen zijn 1 jaar geldig, mits anders afgesproken. 

 
 Artikel 11 – Betaling
 
11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van de Producten.
 
11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Home by Roger te melden.
 
 
Artikel 12 – Persoonsgegevens en privacy beleid
 
12.1 De Consument is zich ervan bewust dat hij door gebruik te maken van de Website bepaalde Persoonsgegevens aan Home by Roger verstrekt, zoals onder meer naam, adres, en e-mailadres.
 
12.2 Indien de Consument zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden, geeft de Consument toestemming tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Website. De verwerking van de Persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 
12.3 De Persoonsgegevens van de Consument kunnen door Home by Roger worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. In dat kader is Edisons by Roger gerechtigd om de Persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomsten, mits de betreffende Persoonsgegevens voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn.
 
Artikel 13 – Klachten
 
13.1 Klachten over de door Edisons by Roger geleverde Producten dienen door de Consument binnen 14 (zegge: veertien) dagen na levering van de betreffende Producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Edisons by Roger
 
13.2 Bij Edisons by Roger ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Home by Roger binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
13.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 (zegge: drie) maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument zich tot de bevoegde rechter wenden. 
 
13.4 Indien een klacht gegrond is, zal Home by Roger door de Consument in de gelegenheid worden gesteld om op deugdelijke wijze uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In het geval dat het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Home by Roger slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 
Home by Roger is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt als gevolg van het oneigenlijk en onveilig gebruik, inhoudende gebruik in strijd met de bijgevoegde gebruikershandleiding, van het Product door de Consument, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Home by Roger.
 
Artikel 15 – Wijzigingen algemene voorwaarden
 
Mooi Verlichting behoudt zich het recht voor deze  algemene voorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 16 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen
 
In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Home by Roger en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2020
 
17.2 De rechtsverhouding tussen Home by Roger en de Consument wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Home by Roger en de Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter.